Aydınlanma Metinlerimiz

  Ana sayfa > KVK Hakkında > Aydınlanma Metinlerimiz

SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

“6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU”

GEREĞİNCE

TEDARİKÇİLERE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

olarak, özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği hassasiyetle yaklaştığımızı bildirmek ve sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Kapuzsekisi mah. 6064 sok no:15 HACILAR/KAYSERİ adresinde mukim SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİKSANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET”), tarafından aşağıda açıklandığı şekilde ve şartlarda işlenebilecektir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere “http://www.suteksan.com.tr/” adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nden erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde “firma unvanı, açık adresi, telefon/fax/e-posta bilgileri, depo adresleri, banka hesap bilgileri, , muhtelif sözleşmelerdeki bilgileri, e-fatura gönderimi için gerekli olan posta kutusu etiketi bilgileri, nakliyecilerle ilgili olmak üzere ruhsat, güvenlik kameraları görüntüleri, ve kartvizit bilgileri” gibi verileriniz başta olmak üzere KVKK kapsamında belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileriniz;

● Kurumsal iletişimin sağlanabilmesi,

● Şirketin muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki iç operasyonlarının yürütülmesi,

● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

● Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmesi,

● Müşterileri ürün ve hizmet hakkında bilgilendirebilmek, anket yoluyla memnuniyetlerini ölçebilmek, şirket içinde kalite birimi üretim değerlendirmesi yapabilmesi,

● Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetleri oluşturabilmek ve geliştirebilmesi,

● Şirketin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmesi,

● Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,

● Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin teminini sağlayabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ve yukarıda açıklanan amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi ve İmha Politikası

Kişisel Verileriniz, iş ilişkisi devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz ilgili mevzuatı uyarınca iş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 (on) yıl boyunca ve işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz talebiniz üzerine imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde ve herhalde saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde, ŞİRKET tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile elektronik ortamda tutulan veriler silinerek, diğer veriler ise yakılarak imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi ve yürürlükte olan sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri Şirketimizden;

● Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK 13/1 maddesi gereğince yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda talebinizi suteksan@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla ya da Kapuzsekisi mah. 6064 sok. No15 HACILAR/KAYSERİ adresimize posta yoluyla gönderdiğiniz taktirde (30) gün içerisinde değerlendirilerek ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak talep ettiğiniz işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre başvurunuzdan ücret talep etme hakkımız saklıdır.

ŞİRKET tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okuduğumu, anladığımı ve ŞİRKET’in kişisel verilimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi, gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Aydınlatma Metni’nin herbir sayfasını eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih :

İsim- Soyisim :

İmza :
SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 “6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU”

GEREĞİNCE

MÜŞTERİLERE YÖNELİK

AYDINLATMA METNİ

ŞİRKET SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

olarak, özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği hassasiyetle yaklaştığımızı bildirmek ve sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla kapuzsekisi mah. 6064 sok no:15 HACILAR/KAYSERİ adresinde mukim SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 (“ŞİRKET”), tarafından aşağıda açıklandığı şekilde ve şartlarda işlenebilecektir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere “http://www.suteksan.com.tr/” adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nden erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde “firma unvanı, açık adresi, telefon/fax/e-posta bilgileri, depo adresleri, banka hesap bilgileri, imza sirküleri, kefalet sözleşmesi ve muhtelif sözleşmelerdeki bilgileri, müşteri proje dosyaları ve bunlara ait alüminyum teknik kalıp bilgileri, banka teminat mektubu, e-fatura gönderimi için gerekli olan posta kutusu etiketi bilgileri, kep bilgileri, müşteri öneri/şikâyet formu bilgileri, güvenlik kameraları görüntüleri, ses kayıt bilgileri ve kartvizit bilgileri” gibi verileriniz başta olmak üzere KVKK kapsamında belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileriniz;

● Kurumsal iletişimin sağlanabilmesi,

● Şirketin muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki iç operasyonlarının yürütülmesi,

● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

● Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmesi,

● Müşterileri ürün ve hizmet hakkında bilgilendirebilmek, anket yoluyla memnuniyetlerini ölçebilmek, şirket içinde kalite birimi üretim değerlendirmesi yapabilmesi,

● Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetleri oluşturabilmek ve geliştirebilmesi,

● Şirketin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmesi,

● Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,

● Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin teminini sağlayabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ve yukarıda açıklanan amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere ŞİRKET, grup şirketleri ve mağazaları ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi ve İmha Politikası

Kişisel Verileriniz, iş ilişkisi devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz ilgili mevzuatı uyarınca iş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 (on) yıl boyunca ve işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz talebiniz üzerine imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde ve herhalde saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde, ŞİRKET tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile elektronik ortamda tutulan veriler silinerek, diğer veriler ise yakılarak imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi ve yürürlükte olan sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri Şirketimizden;

● Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK 13/1 maddesi gereğince yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda talebinizi suteksan@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla ya da kapuzsekisi mah. 6064 sok no15 HACILAR/KAYSERİ adresimize posta yoluyla gönderdiğiniz taktirde (30) gün içerisinde değerlendirilerek ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak talep ettiğiniz işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre başvurunuzdan ücret talep etme hakkımız saklıdır.

ŞİRKET tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okuduğumu, anladığımı ve ŞİRKET’in kişisel verilimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi, gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Aydınlatma Metni’nin herbir sayfasını eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih :

İsim- Soyisim :

İmza :
SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

www.suteksan.com internet adresimizde bulunan İK/ başvuru formu , Kariyer.net, Yenibiris.com, linkedin , işkur vb istihdam platformları, her türlü dijital ortam, telefon görüşmesi, insan kaynakları departmanı çalışanlarımızın faaliyetleri, adaylardan toplanan formlar ve başvurular, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, üyelik formları, çevrim içi uygulamalar, çerezler, mobil uygulamalar, elektronik postalar, sosyal medya kanalları, arama motorları, bayilerimiz, referanslar, çözüm ortaklarımız aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Çalışan Adayı’nın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, Gerektiği takdirde, Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak, Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek, uygun olabilecek diğer bağlantılı şirketlerimize yönlendirme yapmak, Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak, Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek, şirket güvenliğini sağlamak gibi amaçlar ile kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişiler verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, ,işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi kaydedebilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış ve pazarlama analizleri yapabilmek, profilleme ve hedefleme yapabilmek, için bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ticari stratejilerimizi belirlemek ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: İş Başvuru Formunda Yer Alan Bilgiler, ad-, Soyad, doğum yeri, doğum tarihi, Cinsiyet, Medeni Hali, Fotoğraf, Adli sicil kayıt bilgileri, Mali bilgiler, İş dışı faaliyet bilgileri, , Banka hesap bilgisi, Maaş bilgisi, İletişim Bilgileri, Yasal Yerleşim Yeri, Ev Telefonu Numarası, Cep telefonu Numarası, Kişisel e-posta adresi, Kişisel Kayıtlı elektronik posta adresi, engelli olma durumu, kan grubu vb. veriler, sağlık Bilgileri, eski İşyeri Bilgisi, bonservis veya çalışma Belgesi , eğitim bilgileri, diplomadaki bilgiler, sertifikalardaki bilgiler, askerlik bilgileri, askerlik başlangıç ve bitiş tarihi, aile bilgileri, referans bilgileri, özgeçmişinizde belirtilen diğer bilgiler, İş yeri kayıtları, İşyerine giriş çıkış bilgisi ve görüntüsü kayıtları, kapalı devre güvenlik kamera sistemi (CCTV) ile kaydedilmiş görüntü kayıtlarınız, fotoğraf, Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde bu kişilerden alınan bilgiler, başvurunuz öncesi çalıştığınız işyerinin temsilcilerinden alınan bilgiler, dijital ve dijital olmayan ortamdan ulaşılabilir verileriniz, vb istihdam platformları dahil olmak üzere, her türlü online platformda paylaştığınız kişisel verileriniz, adres, anketler ,form doldurma ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Veriler, sunduğumuz mal ve hizmetlerden yararlanmanıza ilişkin bilgiler, Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel veriler, sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş bilgiler, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ücretli listelemeler, sponsorlu bağlantılar gibi Kişisel Veriler

Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar nelerdir?

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta, SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘ ne veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, yasal olarak zorunluluk olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ve diğer 3. kişilerdir.

İmha ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz,10 yıl muhafaza edilecek ve 10 yıl sonrasında yakılarak imha edilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular,

*Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,

* Noter vasıtasıyla,

* Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Bu hakkınızı kullanmak için iletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

Unvan : SUTEKSAN SULAMA TEKNOLOJİLERİ MAKİNA KALIP VE ELEKTİRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis no :

E-mail adresi :

Posta Adresi:

İşbu Formunu onaylayarak kabul etmekle Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili yukarıda yazılı hususlarda gerekli bilgileri edinerek onay vermiş bulunmaktasınız.

AD-SOYAD:

TARİH:

İMZA: